Projekt RAZEM ŁATWIEJ – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) jest realizowany przez Partnerstwo: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Partner wiodący oraz Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE – Partner

Kwota dofinansowania: 120 568,60 zł.

Zadanie publiczne Wsparcie dla FREE finansowane jest ze środków Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

logo miasta opola

Zadanie Rozwijamy się wszechstronnie! Działania edukacyjno-wychowawcze w walce
ze skutkami postpandemicznymi 
finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
i realizowane jest przez Partnerstwo: Fundację Geko
oraz Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Kwota dofinansowania łącznie dla partnerów: 18 000,00 zł

Zadanie Dostępne zajęcia edukacyjne finansowane jest ze środków Miasta Opole

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

logo miasta opola

Zadanie publiczne Wspieramy rozwój dzieci jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

Kwota dofinansowania: 9 966,00 zł

Zadanie Wsparcie doraźne w zakupie urządzenia wielofunkcyjnego sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Kwota dofinansowania: 9 803,10 zł

 

 

 

Zadanie publiczne Mocniejsze FREE! finansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

 

Usługa przeprowadzenia zajęć wspierających w opiece i wychowaniu dzieci niesamodzielnych w ramach realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne RPOP.08.01.00-16-0062/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych